Inverses Metallmikroskop BS6030

 • Trinokular
 • Vergrößerung: 50x; 100x; 200x; 500x; 1000x
 • Mechanischer Kreuztisch
 • Grob- und Feinfokusierung
 • Variable Beleuchtung
 • Filtersatz
 • DIC optional

 

 

Auflicht Metallmikroskop BS6010

 • Trinokular
 • Vergrößerung: 50x; 100x; 200x; 500x; 1000x
 • Mechanischer Kreuztisch
 • Grob- und Feinfokusierung
 • Variable Beleuchtung
 • Filtersatz
 • DIC optional
 • Durchlichtbeleuchtung optional

 

→zurück zu Mikroskopie